Föreningens administration av sopavgiften

För närvarande har föreningen en frivillig överenskommelse med Nyköpings kommun som innebär kollektiv hämtning och betalning. Det betyder att kommunen endast behöver tömma sopor på 5 platser på området och att de skickar en samlingsfaktura till föreningen som betalar för alla.

Föreningen sköter uttaxeringen av den kommunala sophämtningsavgiften. Föreningen följer Nyköpings kommuns kostnadsfördelning genom att skilja på fastboende och fritidsboende. Fastboende är sådana fastighetsägare som bor på området. Fastboende betalar en högre avgift än fritidsboende.

Föreningen stämmer av summan av medlemmarnas avgifter mot den totala avgift som föreningen får betala till Nyköpings kommun. Höjer Nyköpings kommun avgiften så måste föreningen höja sina avgifter, sopavgiften måste betala sig själv och inte drabba någon annan del av föreningen.

Avgiften är alltså skild från de avgifter som medlemmar betalar för GA (gemensamhetsanläggningarna), GA1, GA2 och GA3, men ingår i föreningens faktura till alla berörda medlemmar.

Alla fastigheter för "en- och tvåfamiljs hus" måste betala för sophämtning. Undantagna är fastigheter för näringsverksamhet, dvs hos oss de som endast är delägare i GA1 Vägar.

Vår sophämtningsavgift har varierat under åren, dyrast var det under de år vi hade en stor container. Billigast var det året vi bytte till vanliga sopkärl. Tyvärr visade det sig att det blev lite för billigt, dvs Nyköpings kommun ansåg inte att våra medlemmar bidrog tillräckligt mycket till den fasta kommunala infrastrukturen för sophämtning. 

Numera (2016) har Nyköpings kommun infört ett system som innebär att vi måste betala en fast avgift per medlem i tillägg till den avgift per kärl som vi har betalat hela tiden. Ändringen innebar en markant höjning, men vår sopavgift är fortfarande mer förmånlig än den individuella sopavgiften som Nyköpings kommun tillämpar, jämför gärna din sopavgift hos oss med Nyköpings kommun, välj Villa eller Fritidshus, via länk här.

Hjälp till att hålla sopavgiften nere genom att i ännu högre grad sortera ut återvinningsmaterial från dina sopor!

Föregående sida: Sopor Nästa sida: Lammsjön