Infrastruktur och rekreation

GA2 - Infrastruktur och rekreation

I GA2 (GemensamhetsAnläggning 2) ingår skötsel av badplatsområdet, dansbanan med bodar, fotbollsplanen, 5 diken, 15 handpumpar och brevlådeställningar med anslagstavlor. Föreningen tar också prover på dricksvattenkvaliteten från handpumparna och badvattenkvaliteten vid badplatsen.

Dessutom administrerar föreningen, genom ett avtal med kommunens renhållning, avgifterna för sophämtning. Detta har resulterat i lägre kostnader för varje enskild medlem.

Badplatsen
Badplatsen vid Lammsjön är ett litet bad för de som bor i området. Det finns ingen parkeringsplats och det råder parkeringsförbud vid vägen som passerar badplatsen. Både Lammsjön och badet är litet så det passar för vårt lilla upptagningsområde, lämpligen tar man sig gående eller cyklande till badet. Bilburna gäster rekommenderas att välja ett annat bad med ordnad parkeringsplats. Skötsel och underhåll ansvarar föreningen för, det finns inget kommunalt stöd..

Föreningen lägger också ut sand för att behålla den fina sandstranden och botten vid badplatsen.

Hundar är ej tillåtna på hela badplatsens område. Tänk också på att det inte heller är tillåtet att använda tvål och andra rengöringsämnen, personlig tvättning är alltså inte tillåten.

Vatten
Inom området finns 15 pumpar för dricksvatten (se karta).

Dessa testas varje år med avseende på vattenkvaliteten. Se tabell över de senaste åren här.

Föreningen tar även vattenprover vid badplatsen i Lammsjön varje år.

En kommunal utredning är genomförd gällande VA för både Granlunds och grannföreningen Kvegerö.

Fotbollsplanen
Fotbollsplanen är tillgänglig för alla boende inom området. Föreningen ansvarar för underhåll. På midsommardagen spelas en match eller miniserie mellan olika lag på Granlund.

Brevlådor och brevbärning
Föreningen ansvarar för ställningarna som brevlådorna sitter på, däremot måste du själv ordna med brevlåda.

Postställningar finns vid infarterna, Granlundsvägen (med Byksjövägen och gårdarna), Sörbyvägen (med Krogstigen och Gamla landsvägen), Lammsjövägen och Sillevägen (med Bergavägen). Numera är det lika brevbäring sommar som vinter. Den tidigare "vinter" brevlådan är numera borttagen.

Dränering
När området anlades på 60-talet lät exploatören gräva ner rör för att avvattna delar av området.
Föreningen ansvarar för skötsel och underhålla av dessa öppna och täckta diken. De finns märkta 1-5 på kartan över GA2.
Dränering som du eller tidigare fastighetsägare har anlagt på sin tomt, ansvarar du som fastighetsägaren själv för.

Förutom ovanstående anläggningar sköter föreningen sophämtningsavgiften och de platser där sopkärlen står.

Hushållssopor

Läggs i de gröna kärlen för restavfall som finns utplacerade på 5 platser. Granlundsvägen, Lammsjövägen, Sörbyvägen, Sillevägen och Bergavägen.
Föreningen gick 2013 över till källsortering av soporna. Vårt avfall ska alltså sorteras upp på fyra huvudgrupper:

  1. Grovsopor och miljöfarligt avfall till kommunal återvinningscentral
  2. Återvinningsmaterial till återvinningsstationer
  3. Matavfall till bruna kärl på vårt område
  4. Restavfall från hushållet till gröna kärl på området

Se vidare nästa sida för ytterligare information.

Skyltar finns också i anslutning till de bruna och gröna kärlen. Sopbehållare är utplacerade på området, markerade med ett S i en grön ikon på kartan här.


Latrin
Det vanligaste är att den omhändertas av Nyköpings kommun. Egen kompostering kräver anmälan och tillåtelse från Nyköpings kommun. Septitank eller latrintunnor är den vanligaste hämtningsformen och för bägge gäller att hämtning beställes direkt hos Nyköpings kommun, slamsugning och latrin.


Fester & sociala aktiviteter

Föreningen ansvarar för underhåll och skötsel av själva festplatsen med bodar, dansbana och tillhörande utrustning. Men själva festligheterna anordnas av frivilliga krafter utanför föreningens ekonomi.
Den stora festen är midsommarafton. Då hämtas barnen med lövad skrinda och körs till dansbanan. Där är det dans kring midsommarstången med lekar och lotterier. Senare på kvällen ordnas dans med lotterier och tävlingar.

Höstfest
När hösten kommer samlas ofta medlemmar till en sensommarfest (knytis) vid dansbanan. Dans, musik, lotterier och andra lustigheter.

Du behövs
För att festerna skall fungera bra behöver vi hjälpas åt. Föreningen utser oftast en festkommitté som organiserar festen. Genomförandet av aktiviteterna delas upp mellan oss medlemmar. Aktiviteternas antal och variation blir beroende av hur många som kan åta sig en mindre del eller ta ansvar för en hel aktivitet.

Hjälpen som önskas, vid t ex midsommarfesten, är bland annat att klä midsommarstången, att hjälpa till vid barnens lekar på eftermiddagen och att sälja lotter och varm korv. På kvällen behövs hjälp med att sköta lotteriet, chokladhjulet, pilkastningen och att sälja varm korv.

Ju fler vi är som hjälper till ju roligare blir det.

Loppmarknad
Loppmarknad arrangeras oftast vid dansbanan sista lördagen i juli månad.

 

Karta från förrättningen som visar vad som ingår i GA2.

Föregående sida: Ostlänken svar från Trafikverket Nästa sida: Vattenprover