Ostlänken

Ostlänken 

Ostlänken är ett järnvägsprojekt som är en del i ett nytt nät av höghastighetståg. Ostlänken som projekt avgränsas från Järna i norr och Linköping i söder med en sträcka på 16 mil. En del av Ostlänken är ett delprojekt som adresserar sträckningen Långsjön - Sillekrog som just inbjudit till samrådsmöten där föreningen var representerad av Roger som också skrivit ned dessa anteckningar.

Granlunds område blir påverkat både under byggnadstiden och i drift. Vårt område lider ju redan idag av buller från motorvägen som delar Granlunds fritidsområde. I och med höghastighetsbanan tillförs ytterligare buller vilket sannolikt kommer att påverka hela vårt område, men framför allt boende på östra sidan om motorvägen "90-sidan".

20191023_180151

Som skydd från bullret så är de nuvarande planerna att sätta upp lokala bullerskydd på de tomter som ligger öster om Gamla Landsvägen. Det är inte fastslagit exakt hur skydden ska utföras men man nämnde skydd av uteplats och möjligen förstärkta fönster. Uppenbart är att ingen hänsyn tas till att omgivningarna, som är avsatt som grönområde, används som rekreationsområde. 

En boende ställde frågan om inlösen av sin tomt, men det verkar som om man placerat spåret på sådant avstånd från våra tomter att endast bullerskydd behövs enligt riktlinjer som är fastlagda av Riksdagen.

Vi fick en nyhet under samrådsmötet. Man vill ansluta en väg till vårt vägnät i korsningen mellan Gamla Landsvägen och Sörbyvägen. Det är tänkt att vara en anslutning av en s.k. service väg som löper parallellt med järnvägsspåret. Denna väg kommer också att användas som byggväg under byggnationen som kan börja redan under 2022. 

20191023_180203

Vi påpekade att nyttan som service- och byggnationsväg avsevärt skulle begränsas av tunneln under motorvägen som endast är 3,3 meter hög, men vi fick ingen känsla av att man var intresserad av att fånga upp denna restriktion.

Vidare påverkan på vårt vägnät måste utredas vidare.

De som vill lämna synpunkter, måste göra det senast 13/11, och det är enklast att göra detta på deras hemsida, men man kan även göra det via mejl och vanligt brev till adress: Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Öst, Box 810, 781 28 Borlänge.

OBS ange alltid ärendenr: TRV 2014/72078!

Föreningen har lämnat in synpunkter, finns på nästa sida eller klicka här.

 

 

Föregående sida: Karta ga1 Nästa sida: Synpunkter på projekt Ostlänken