Synpunkter på projekt Ostlänken

Granlunds fritidsområdes SFF synpunkter på projekt Ostlänken:

(Referens TRV 2014/72078)

Ostlänken eroderar fritidsområdets ändamål - inlösen!

Områdets nyttjande som fritidsområde påverkades negativt redan med motorvägens intrång och tillkomst av Sille krog anläggningen. Motorvägen klyver fritidsområdet och det krävs en vägtunnel under motorvägen för att förbinda fritidsområdets delar. 

Etableringen av höghastighetsbanan nära motorvägen gör att östra delen av fritidsområdet nu kommer att omgärdas av en motorväg på ena sidan och höghastighetsbana på den andra. De kommer båda att ligga på ungefär samma avstånd från närmsta bebyggelse, nära 100 meter!

Motorväg och höghastighetsbana kräver båda mycket hårdgjord markyta och den tidigare skogsklädda naturen har öppnats upp och kommer att öppnas upp ännu mer, vilket negativt påverkar både bullerspridning  och strövområde för djur och människor. 

Vi ser redan tecken på att de tomter som ligger närmast höghastighetsbanan eller motorvägen är svårsålda. Människor som älskar naturen blir förstås tveksamma till närhet av motorväg och höghastighetsbana. Tyvärr gäller detsamma för sådana som kanske uppskattar den relativa närheten till tätorter, man väljer hellre andra platser, längre ifrån bullret från den bullriga genomfartstrafiken på höghastighetsbanan.

De som nu äger dessa tomter får därigenom ta hela den ekonomiska förlusten av att etablera höghastighetsbanan så nära deras tomter. På samrådsmötet framkom att projekt Ostlänken anser att förläggningen av banan ligger utanför det minimiavstånd som krävs för att lösa in tomter. Vi anser att det är ett för snävt synsätt, man måste även beakta motorvägen med dess breda öppna yta som kraftigt förstärker den bullermatta som blir resultatet av två närliggande infrastrukturer bestående av genomfartstrafik av både motorväg och höghastighetståg.

Föreningen anser att etablering av höghastighetsbanan dramatiskt förändrar områdets ändamålsenliga användande som fritidsområde varför föreningen ställer sig bakom tomtägares krav på inlösen av sina tomter om Ostlänken genomförs.

Bullerskydd längs järnvägen!

Granlunds fritidsområde bor man i för att kunna vara ute i naturen, på sin tomt och utanför på områdets grönområde. Att, som i liggande förslag, erbjuda bullerskydd för uteplats och bullerdämpande fönster till de allra mest utsatta tomterna är närmast en förolämpning. 

Bullerdämpning på det egna huset och uteplatsen kanske kan passa för områden med tät bebyggelse men ska man behålla karaktären av ett rekreationsområde måste bullret dämpas vid källan.

Om Ostlänken genomförs måste man anordna effektiv bullerdämpning längs efter järnvägsspåren så att det fortfarande är möjligt att tillbringa en stor del av tiden utomhus i området.

Serviceväg - ingen anslutning till Granlunds vägnät. Flytta anslutningen!

Den befintliga planen visar att höghastighetsbanans serviceväg tydligen är tänkt att anslutas till Granlunds vägnät. Denna anslutande väg avses även användas som tillfartsväg för byggtrafik under byggnadstiden. Föreningen motsätter sig en sådan anslutning av följande skäl:

  1. Vårt vägnät består av vägar med 3 meters bredd och mötesplatser. Servicevägen är 4 meter bred utan mötesplatser. Det skulle betyda att även vårt vägnät skulle behöva breddas och stabiliseras för den tyngre trafiken. En sådan breddning skulle inkräkta på befintliga tomter och infrastruktur och helt ändra karaktären på området till att bli ännu mer urbaniserat, tvärtemot viljan hos de som bor här.
  2. Den tänkta anslutningen av servicevägen skulle göras i en befintlig korsning mellan Sörbyvägen och Gamla Landsvägen. Det blir då en fyrvägskorsning och vi oroar oss över att den kommer att uppta betydligt mer mark i anspråk än vad som i realiteten finns tillgängligt eftersom området begränsas av privata tomtgränser och den skyddade delen av Gamla Landsvägen. Det är helt enkelt inte ett bra ställe att bygga en korsning på.
  3. Anslutningen blir logistisk ineffektiv både för byggtrafiken och den tänkta servicetrafiken, eftersom Sörbyvägen begränsas av en maximal fordonshöjd under 3,3 meter för att kunna passera under motorvägen. Detta gör att service och byggtrafik inte får tillgång till den södergående motorvägen och inte heller till väg 800. 

Det uppenbara bättre alternativet vore att flytta servicevägens anslutning några km söderut där väg 800 passerar under motorvägen.

Föregående sida: Ostlänken Nästa sida: Ostlänken svar från Trafikverket