Terrängkörning

Angående förhållningssätt inom Granlunds fritidshusområde

Det har kommit till styrelsens vetskap att det föreligger oklarheter kring vad som gäller avseende terrängkörning med motorcyklar/mopeder och fyrhjulingar. Styrelsen vill därför informera följande: 

Terrängkörning är inte en allemansrätt och är inte tillåten oavsett vilken typ av motorfordon man kör!

Det är enbart tillåtet att köra motorcykel och/eller fyrhjuling eller liknande motorfordon på våra vägar!

Detta innebär att det är förbjudet att köra på stigar, grönområden, bad eller i skogsmark. Områden under ledningsgator är förbjudet, se lagtext nedan. Notera att om körning på snötäckt mark medför att däck kommer i kontakt med markyta så räknas det som barmarkskörning.  Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det har ingen betydelse om plantskogen är planterad, sådd eller självföryngrad. Mer information om detta finns på länsstyrelsens hemsida.

Notera att körning på våra grusvägar ska ske på ett hänsynsfullt sätt när det behövs för att ta sig till och från sin fastighet. Buskörning, nöjeskörning och träningskörning ska ske på andra områden anvisade för detta.

Terrängkörningslagen

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Terrängkörningsförordningen

I terrängkörningsförordningen finns undantag från förbudet i 1 § Terrängkörningslagen, undantagen gäller i samband med arbete, nödfall och jakt, se 1 och 12 §§ nedan.

1 § När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 § första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas
1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende,
2. av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning och
3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst.
Fordonen får användas av alla dem som utför
1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar,
2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar,
3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall,
4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av renar och vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående märkning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra dagligvaror i direkt samband med renskötseln,
5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg samt vid arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket hägnet är avsett och
6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.
Fordonen får därutöver användas
1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för motorfordonstrafik och
2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. Förordning (2003:792).

12 § Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om ytterligare undantag eller besluta om undantag i enskilda fall från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313).

Föregående sida: Vägar och stigar Nästa sida: Karta ga1