Utökad byggrätt

Nyköpings kommun behandlar Kvegerö och Granlunds områden som en enhet. Kvegeröområdet har en detaljplan som medger utökad byggrätt. Därigenom underlättas permanentboende på Kvegerö ,då större hus får byggas.

Vi på Granlunds har valt att avvakta tills vidare. Vår gällande detaljplan är i princip från 60-talet (med några mindre förändringar) och syftar till att stödja ett fritidsboende. Storleken på våra hus får högst vara 70 m2. De flesta av de som väljer att bosätta sig permanent uppskattar våra relativt stora tomter och små hus då de ger intryck av en stor andel grönområde.

I översiktsplanen för "Sille Krog", som är benämningen för Kvegerö och Granlunds tillsammans, förutser kommunen en fortsatt etablering av permanentboende men ser samtidigt att detta skulle ställa nya krav på området.

I  gällande översiktsplanen, står det  i översiktskartan om vårt område, bland annat: Fortsatt utbyggnad av Sillekrog och Kvegerö ska endast ske om utbyggnad av gemensamma anläggningar för vatten och avlopp kan ordnas i samarbete med Gnesta och Trosa kommun. Under dessa förutsättningar är kommunen positiv till en fortsatt utveckling av permanentboende och till viss del förtätning av befintliga områden. Mellan E4 och kommande Ostlänk är permanentboende ej lämpligt. 

Läs mer i Nyköpings kommuns översiktsplan.

Redan nu är Granlunds område klassat som högt skyddsområde vad gäller vatten och avlopp. Tidigare var det ett krav som ställdes om man ville bygga om eller till, men kraven på högt skydd gäller alltså även nu trots gällande detaljplan som ju är utformad för fritidsboende.

Föreningen driver inte frågan om en ny detaljplan med utökad byggrätt då det ligger utanför föreningens ansvarsområde.

Föregående sida: Vattenprover Nästa sida: Fibernät