Grönområdet

Grönområdet som ingår i områdets detaljplan ägs inte av föreningen. Föreningen nyttjar däremot den mark som någon av gemensamhetsanläggningarna behöver, dvs vägar, stigar, diken, pumpar, anslagstavlor, brevlådeställningar, fotbollsplan, festplatsen och badplatsen.

De delar av grönområdet som inte upptas av föreningens GA ovan, är avsatt som grönområde i detaljplanen och ej tillåten att bebygga enligt nu gällande detaljplan. 

Detaljplanen antogs först 1961 när området exploaterades och då avsattes tidigare jordbruksmark till grönområde. Sedan dess har smärre justeringar av detaljplanen gjorts.

Sedan några år har kommunen antagit en översiktsplan som pekar ut Kvegerö- och Granlundsområdet som möjliga förtätningsområden. 

Kommunen har försökt att genomföra en del av förtätningen genom en ny detaljplan på Bergavägen, men den blev stoppad bland annat med hjälp av en paragraf i Byggnadslagen, §113, som förhindrar exploatering av område som avsatts som grönområde.

Detta skydd mot exploatering togs bort 2015 men det finns en övergångsbestämmelse som har kommit till för att skydda sådant grönområde som i praktiken används av många fastighetsägare inom ett område fast det inte är överfört som en gemensamhetsanläggning.

Föreningen har uppmanats av sin organisation, Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, att kontrollera med lantmäteriet om ett sådant område finns. Det har föreningen gjort och kan konstatera att stora delar av grönområdet saknar anläggningsbeslut och kan därför bli föremål för ett nytt exploateringsförslag med en ny detaljplan.

Nu finns det en övergångsbestämmelse som ger fastighetsägare möjlighet att före 31/12 2018 försöka få ett anläggningsbeslut och därigenom genomföra nuvarande detaljplan och göra grönområdet till en GA. 

Vid kontakter med lantmäteriet så har vi alltså fått konstaterat att de delar av grönområdet som inte finns med i nuvarande GA, skulle kunna införas i ett GA. För att göra detta måste man starta en process, ansöka om en lantmäteriförrättning. Det är en domstolsliknande process där man väger nyttan för många mot den inskränkning som blir fallet mot den som nu äger grönområdet.

Lantmäteriet påpekar att det finns osäkerheter i vårt fall. Dels har vi ju redan ett antal GA som ligger på grönområdet som definierades 2002 när nuvarande GA blev till. Eftersom en lantmäteriförrättning då landade på ett antal GA och inte hela grönområdet, måste det tillkomma nya omständigheter för att motivera en ändring.

Processen är inte heller gratis. En enkel process kan kosta 50 000 och en med överklagningar och mycket utredande kan kosta mer. Vidare måste ansökan om en lantmäteriförrättning göras av fastighetsägare, inte föreningen. Om förrättningen mynnar ut i ett anläggningsbeslut med ett nytt GA, ja då kommer det att ingå i föreningen och processen betalas av föreningen, dvs alla medlemmar. Om däremot processen inte mynnar ut i ett nytt GA, då kommer de fastighetsägare som ansökt om förrättningen att behöva betala.

Föregående sida: Frågor och svar om fiber Nästa sida: Karta ga2