Ostlänken svar från Trafikverket

Efter samrådet 2019 har Trafikverket bearbetat informationen och tagit ett steg till i detaljeringen av planerna. De ligger nu ute för förnyat samråd under november månad 2021. Synpunkter på den nya, något omarbetade planen, har de begärt till den 30/11 2021.

För vårt område har Trafikverket ändrat sina planer på bygg- och serviceväg vid Sille krog på två sätt:

  1. Man leder den tillfälliga byggtrafiken norrut genom befintlig tunnel under motorvägen via Hillesta. Se karta på Trafikverkets sida
  2. Man flyttar anslutningen till Gamla Landsvägen längre in på Gamla Landsvägen så att det blir en trevägskorsning i stället för fyrvägskorsning. Se karta

Föreningens kommentar: Bägge ändringarna är till det bättre för vår del, men innebär tyvärr att man bibehåller en serviceväg för järnvägen som ansluter till Sörbyvägen via G:a Landsvägen. Dessutom ska samma väg användas av österut liggande skogsfastigheter som därigenom kan forsla ut timmer. Det är avsevärda skogsfastigheter som därigenom ska forsla ut sitt timmer via Sörbyvägen. Fastigheterna Hillesta 1:26, 1:11, 1:10, 3:1 och Norrby 8:1. Denna serviceväg har en skogsbilvägs standard. Denna standard betyder en vägbredd av 4 meter och kurvdragning som tillåter 24 meters tung lastbil med släp. Våra vägar har en 3 meters bredd och skarpare kurvor. Vi ifrågasätter lämpligheten att göra en sådan anslutning, både ur trafiksäkerhetssynpunkt, men också ur förslitningssynpunkt.

Trafikverket har också gett skriftliga svar på våra och andras krav rörande Sillekrog, de är inbäddade i Trafikverkets sida men vi klistrar in vårt urval av deras svar tillsammans med våra kommentarer för att underlätta läsandet.

Punkt 6.1.6 Utdrag ur Länsstyrelsens svar:

Länsstyrelsen understryker även vikten av att Trafikverket har en aktiv dialog med Nyköpings kommun gällande järnvägsplanen och de delar som rör tätorten Sillekrog.

Utdrag ur Trafikverkets svar:
Trafikverket kommer fortsättningsvis att ha riktade möten med Nyköpings kommun gällande Ostlänken delen Långsjön–Sillekrog.

Föreningens kommentar: Det är angeläget att både Trafikverket och Nyköpings kommun har en samsyn av hur Sillekrogsområdet ska utvecklas. Idag framstår det som att området mer eller mindre lämnas åt sitt öde. Trafikverket (vägdelen) menar att Sillekrog inte är en trafikplats. Men, all lokal trafik använder både södra och norra tillfarterna som en dysfunktionell trafikplats. Dessutom planerar samma Trafikverk (järnvägen) att tillföra mer lokal trafik till Sillekrogs "trafikplats" genom ovan nämnda serviceväg. Nyköpings kommun å sin sida, anser att området är utmärkt att bosätta sig i och tvekar inte att planera för en förtätning av området trots att området ligger emellan motorväg och höghastighetsbana med allt vad det innebär av buller och skaderisker, vilket kommunen bekräftar i sin översiktsplan, där området klassificeras som bullerstört, dålig luftkvalitet och risk för olyckor och farligt gods.

Föreningens krav:

Vi kräver att det görs en konsekvent utvecklingsplan för Sillekrogsområdet. Området lider av att det är konfliktande planer som nu växer fram, utan att man tar ett helhetsgrepp för området. Ska det vara ett rekreationsområde för fritidshus eller ett område för permanentboende eller ett kommunikationsområde? Trafikverket, i kraft av att styra både järnvägs och motorvägs-utvecklingen borde tillsammans med Nyköpings kommun och Trosa kommun verkligen tar tag i den långsiktiga utvecklingen.

Från avsnittet 6.8.4 Inkomna synpunkter från fastighetsägare och privatpersoner

Buller och vibrationer
Synpunkter:
Privatpersoner och föreningar har inkommit med synpunkter gällande buller från Ostlänken och bullerskyddsåtgärder kopplade till anläggningen. Synpunktslämnare anser att bullerdämpande åtgärder bör anläggas i direkt anslutning till järnvägen istället för så kallade fastighetsnära åtgärder. Det finns en önskan från privatpersoner att skyddsåtgärder anläggs för att skydda fastigheter mot buller från E4.

Trafikverkets svar (utdrag)

Det är bullervillkoren enligt regeringens tillåtlighetsbeslut som styr omfattningen av bullerskyddsåtgärder. Villkoret avser endast buller från Ostlänken. Bullerberörda byggnader är de som överskrider bullerriktvärden vid fasad, uteplats och/eller inomhus. Inomhusnivån beräknas med en schablon på ljudnivåskillnad utomhus respektive inomhus. Uteplatsers lägen identifieras genom inventeringar av uteplatser för bostäder. De bullerberörda byggnaderna utreds vidare för behov och dimensionering av bullerskyddsåtgärder.

Föreningens kommentar: Föreningen beklagar att Trafikverket så snävt betraktar bullerproblemet. Motorvägen orsakar redan ett avsevärt buller och med Ostlänken följer inte bara rena bullerökningar utan också avverkning av skyddande skog vilket ytterligare kommer att addera till det upplevda bullret. Lägg därtill det direkta bullret från tung lastbilstrafik med timmer på 24 meters ekipage, så borde man inse att området inte tål denna bullermatta.

Ostlänkens spårlinje
Synpunkter:
Flera synpunkter har inkommit där det anförts att Ostlänkens föreslagna spårlinje försämrar närmiljön längs järnvägen, som redan är präglad av motorvägen E4, ytterligare. Enligt synpunkterna kommer byggande av Ostlänken innebära värdeförluster på fastigheter i Granlunds fritidshusområde, vilket synpunktslämnarna anser är en kostnad som Trafikverket bör ersätta. Även anläggningsdelar så som bygg-och servicevägar samt teknikgård i nära anslutning till Granlunds fritidshusområde och Sille skogslandskap kommer, enligt yttrandet, att ge stora negativa avtryck på miljön i området.

Trafikverkets svar:
Vid framtagande av en järnvägsplan är det många olika intressen som beaktas, bland annat regional och nationell efterfrågan på spårtrafik, tekniska förutsättningar samt kultur- och naturmiljö. Trafikverket har vid en sammanvägd bedömning kommit fram till den föreslagna spårlinjen. I de fall anläggningen innebär negativ påverkan för enskilda arbetar Trafikverket med skyddsåtgärder så långt det bedöms tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Rätt till ersättning för marknadsvärdeminskning till följd av projektet bedöms från fall till fall men kan i normalfallet ersättas förutsatt att värdeminskningen är väsentlig och bevisbar. För att veta vad som gäller i ett specifikt fall bör fastighetsägaren ta kontakt med Trafikverket.

Föreningens kommentar: Observera att det är respektive fastighetsägare som själv måste ta kontakt med Trafikverket för att framföra sina krav på ersättning pga värdeminskning av sin fastighet!

Servicevägar.

Synpunkt:
En samfällighetsförening har inkommit med synpunkter gällande anslutning av framtida serviceväg vid Sillekrog till Granlunds fritidsområde. Föreningen anser att servicevägens bredd kommer leda till störningar i trafiken på det smalare befintliga vägnätet i området. De menar också att servicevägen kommer leda till genomfartstrafik och större andel tung trafik på områdets vägar vilket medför högre bullernivåer och ökat vägunderhåll. Föreningen föreslår att servicevägen, istället för att anslutas till Granlunds vägnät, ska fortsätta söderut längs med järnvägen för att sedan vika av och ansluta till E4 i höjd med Sillekrog rastplats. Föreningen föreslår även alternativet att den tillfälliga byggvägen närmare Västerljung blir permanent.

Trafikverkets svar:

Trafikverket har utrett alternativa lösningar för servicevägen men kommit fram till att de inte är genomförbara. Servicevägen är också ersättningsväg för befintlig väg som järnvägen skär av och måste därför byggas. Trafikverket följer bestämmelser för skogbilsvägar vid utformningen av servicevägarna men den serviceväg yttrandet gäller kommer endast trafikeras av lastbil vart 20:e år och en servicebil av personbilstyp per månad. Trafikverket kommer att vara delägare i gemensamhetsanläggningen för servicevägen och därmed dela ansvaret för framtida förvaltning och driftkostnader med föreningen.

Föreningens förslag att förlänga servicevägen söderut skulle kräva breddning av en bank och en skärning till en orimligt hög kostnad. Förslaget innebär också att servicevägen och anslutningen hamnar inom angränsande järnvägsplan för Ostlänken delen Sillekrog–Sjösa, som kommer att ingå i en annan entreprenad.

Föreningens kommentar:  Den väg som enligt Trafikverket ska ersättas framgår inte av Trafikverkets svar. Inte heller anger man vilka fastigheter eller typ av fastigheter som den skall betjäna. Föreningens tolkning av de tillgängliga underlagen pekar på att det är riktigt stora och flera skogsfastigheter som skall betjänas. Förmodligen avses minst fastigheterna:  Hillesta 1:26, 1:11, 1:10, 3:1 och Norrby 8:1. Vi ser med oro hur 24 meter långa och tunga lastbilssläp med timmer kommer att trafikera igenom vårt område väldigt frekvent eftersom det är så många och stora skogsfastigheter som skall betjänas.

Trafikverket påstår att en alternativ förläggning av servicevägning skulle bli "orimligt dyr". Det är förståeligt att man inte närmare kan precisera hur dyrt det blir, eftersom den sträckningen skulle falla inom delen Sillekrog-Sjösa och förmodligen utanför svarställarens ansvars- och kompetensområde. Om så är fallet vore det bättre om servicevägen överförs till Sillekrog-Sjösa delen så att man kan ta fram en realistisk kostnadsuppskattning som då kan ställas mot den värdeminskning som 24 befintliga bostadsfastigheter råkar ut för när de tunga timmerlastbilarna frekvent ska köra igenom deras område.

Ge dina egna synpunkter senast 30/11 2021. Det är lätt, du kan skriva in de direkt i detta formulär på Trafikverkets sida.